W imieniu Zarządu AKTK „Bystrze” prezes Alicja Zając zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na Walne Zebranie Klubu, które odbędzie się dnia 16 grudnia (piątek) 2016 r.
Informację o miejscu podamy w późniejszym terminie.

I termin: godz. 18:00
II termin: godz. 18:30

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej, osoby formułującej
wnioski, protokolanta.
3. Sprawozdanie komandora Salzy Szkoleniowej oraz Zarządu za rok 2016.
Sprawozdania sprzętowe, szkoleniowe, finansowe oraz z działalności Klubu.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
4. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie na Prezesa, na sezon 2016/2017.
7. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie na Wice Prezesów.
8. Wolne wnioski.
9. Zamkniecie Walnego Zebrania

 

Walne Zebranie Klubu – 16 grudnia 2016
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow