W imieniu Zarządu AKTK “Bystrze” zapraszamy Wszystkich członków oraz sympatyków na Walne Zebranie Klubu, które odbędzie się 22.10.2021 (piątek). Zebranie planowane jest w sali 105 w łączniku A3-A4 (miejsce potwierdzone).

I termin: godzina 18:00
II termin: godzina 18:30

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej, osoby formułującej wnioski, protokolanta.
3. Przedstawienie sprawozdania za rok 2021 oraz dyskusja nad sprawozdaniami:
a) Prezesa
b) Wiceprezesa ds Szkoleniowych
c) Wiceprezesa ds Technicznych
d) Wiceprezesa ds Organizacyjnych
e) Komandora Salzy Szkoleniowej 2021
f) Komandora AMP Kamienna 2021
g) Komandora Alp Szkoleniowych 0
4. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie na Prezesa na kadencję 2022.
*Ogłoszenie listy rankingowej i wręczenie nagrody dla zwycięzcy.
7. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie na Wiceprezesów na kadencję 2022.
8. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie na Członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2023
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Walne zebranie AKTK Bystrze – 22.10.2021
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow