W imieniu Zarządu AKTK „Bystrze” zapraszam Wszystkich członków oraz sympatyków na Walne Zebranie Klubu, które odbędzie się 07 lutego (piątek) 2020 r.

Zebranie planowane jest w sali 105 w łączniku A3-A4. Ta informacja będzie jeszcze potwierdzana.

I termin: godzina 18:00
II termin: godzina 18:30

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej, osoby formułującej wnioski, protokolanta.
3. Sprawozdanie komandora Salzy Szkoleniowej oraz Zarządu za rok 2019. Sprawozdania sprzętowe, szkoleniowe, finansowe oraz z działalności Klubu. Dyskusja nad sprawozdaniami.
4. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie na Prezesa na kadencję 2020.
7. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie na Wiceprezesów.
8. Zgłaszanie kandydatur oraz głosowanie na Komisję Rewizyjną.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Walne Zebranie – 7 lutego 2020
Tagi:        
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow