Statut klubu AKTK Bystrze

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Akademicki Klub Turystyki Kajakowej “BYSTRZE” zwane dalej Klubem.

§ 2

 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. Klub ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 3

 1. Siedzibą Klubu jest Kraków.
 2. Klub działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

AKTK “BYSTRZE” jest Klubem działającym w środowisku akademickim Krakowa.

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Klubu. Wyjątek mogą stanowić pracownicy powołani przez Zarząd.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Organizowanie różnorodnych form turystyki kajakowej.
 2. Integracja środowiska akademickiego.
 3. Popularyzacja w środowisku akademickim turystyki i kultury fizycznej jako formy aktywnego wypoczynku.
 4. Stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie kajakarstwa i turystyki.
 5. Aktywna działalność w zakresie ochrony środowiska.

§ 7

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i oświatowych, prelekcji, wystaw, pokazów filmowych, odczytów.
 2. Prowadzenie szkoleń z zakresu turystyki kwalifikowanej, sportu i kultury fizycznej.
 3. Współpracę z wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi, prywatnymi organizacjami społecznymi.
 4. Prowadzenia bieżącej informacji o imprezach z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Rozdział III

Członkowie Klubu i ich prawa

§ 8

Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:

 1. Członków zwykłych- zwykłymi członkami Klubu mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy niezależnie od ich miejsca zamieszkania.
  1. posiadających odznaczenie klubowe.
  2. nie posiadających odznaczenia klubowego.
 2. Członków wspierających- członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne zainteresowane działalnością klubu. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków honorowych- członkami honorowymi są osoby, które położyły wybitne zasługi dla klubu.

§ 9

Członkostwo Klubu nabywa się z chwilą przyjęcia w poczet członków uchwałą Zarządu Klubu na podstawie pisemnej deklaracji:

 1. Osoby wstępujące do Klubu lub zainteresowane działalnością Klubu po opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej otrzymują status członka wspierającego.
 2. Osoby, które ukończyły kurs kajakarstwa organizowany przez AKTK BYSTRZE lub otrzymały pisemną rekomendację Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymują status członka zwykłego.
  Członek zwykły po spełnieniu warunków określonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną na podstawie uchwały Zarządu otrzymuje odznaczenie klubowe.
 3. Osoby, które położą znaczne zasługi na rzecz Klubu lub na rzecz działalności statutowej otrzymują status członka honorowego.

§ 10

Członkostwo Klubu wygasa:

 1. Wraz z jego rozwiązaniem.
 2. Wraz z upływem 12 miesięcy od zaprzestania aktywnej działalności w pracach Klubu i wskutek nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż 2 semestry, co winien stwierdzić Zarząd Klubu w drodze głosowania.
 3. Po wykluczeniu z klubu wskutek uchwały Zarządu.
 4. W innych szczególnych wypadkach decyzją Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu lub decyzją Walnego Zebrania.

§ 11

 1. Zwykły członek klubu ma bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu z zastrzeżeniem § 17 oraz prawo do brania udziału w bieżącej działalności Klubu.
 2. Członek wspierający uczestniczy w pracach Klubu z głosem doradczym.
 3. Członek honorowy zachowuje swoje wszelkie prawa statutowe, jakie posiadał w momencie nadania mu członkostwa honorowego, oraz zostaje zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Członkowi przysługuje prawo posiadania legitymacji członkowskiej.

§ 12

 1. Członkowie Klubu mają obowiązek:
  1. aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu oraz realizacji programu Klubu.
  2. stale podnosić swoje kwalifikacje turystyczne, szczególnie w zakresie turystyki kajakowej.
  3. dbać o sprzęt.
  4. przestrzegać etyki, dyscypliny i przyjętych w turystyce kajakowej zwyczajów.
  5. uiszczać składki w wysokości i częstotliwości ustalonej przez Zarząd, nie później niż w terminie Walnego Zebrania. Nieuiszczenie bieżącej składki członkowskiej powoduje zawieszenie czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Za nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków członek może zostać zawieszony lub usunięty ze Stowarzyszenia.
 3. Zawieszenie w prawach członka następuje wskutek uchwały Zarządu.

Rozdział IV

Władze klubu

§ 13

Wladzami klubu są

 1. Walne zebranie.
 2. Zarząd klubu.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest zebranie członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem.Do zadań Walnego Zebrania należy w szczególności:
  1. uchwalenie i zmiana statutu Stowarzyszenia.
  2. udzielenie absolutorium ustępującym władzom wykonawczym Stowarzyszenia.
  3. uchwalenie programu i regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia.
  4. wybór Zarządu Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 17 i Komisji Rewizyjnej.
  5. ustalanie strategicznych założeń programowych działalności Stowarzyszenia.
  6. rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań członków Stowarzyszenia.
  7. rozwiązanie Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu Klubu, 1/3 członków klubu lub Komisji Rewizyjnej Klubu.
 3. Termin i porządek Walnego Zebrania należy podać co najmniej 14 dni przed Zebraniem.

§ 15

 1. Podjęcie uchwały o przyjęciu lub zmianie statutu, o przystąpieniu do związku Stowarzyszeń lub wystąpienia z takiego związku oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów członków zwykłych stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu.
 2. Pozostałe uchwały Walnego Zebrania członków wymagają dla swej ważności zwykłej większości głosów obecnych na posiedzeniu.

§ 16

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który składa się z 3 osób oraz Prezesa Zarządu. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
 2. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje Walne Zebranie członków zwykłą większości głosów z zastrzeżeniem § 17, w głosowaniu tajnym.
 3. Zarząd powoływany jest na okres 1 roku.

§ 17

Czynne i bierne prawo wyborcze na stanowisko Prezesa Zarządu przysługuje wyłącznie członkom zwykłym posiadającym odznaczenie klubowe.

§ 18

 1. Do zadań Zarządu Klubu w szczególności należy:
  1. nadzór nad wykonywaniem uchwał walnego Zebrania.
  2. ustalenie planów pracy Stowarzyszenia.
  3. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz.
  4. zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia.
  5. podejmowanie uchwał w sprawie nadawania odznaczeń klubowych.
  6. przeprowadzenie weryfikacji na obozy szkoleniowe i klubowe.
  7. kierowanie gospodarką finansową Stowarzyszenia.
  8. nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu.
  9. sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowych dla Komisji Rewizyjnej.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
 3. Członkowie zarządu pełnią swoją funkcję społecznie.
 4. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia któregokolwiek z członków Zarządu, z wyjątkiem Prezesa, Zarząd może uzupełnić w trakcie trwania kadencji swój skład, nie więcej jednak niż połowę pierwotnego składu.

§ 19

 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, powoływane przez Walne Zebranie członków zwykłą większością głosów, na okres 2 lat, w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, wybieranych spośród członków zwykłych Stowarzyszenia. Komisja wybiera przewodniczącego z własnego grona.
 3. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna może uzupełnić w trakcie trwania kadencji swój skład, nie więcej jednak niż połowę pierwotnego składu.
 4. Komisja Rewizyjna sprawuje w szczególności kontrolę w zakresie:
  1. przestrzegania przez członków i władze Stowarzyszenia przepisów organizacyjnych i postanowień niniejszego statutu.
  2. realizacji programu Stowarzyszenia.
  3. działalności gospodarczo- finansowej i majątkowej Stowarzyszenia.
  4. prawidłowości przeprowadzonych weryfikacji.
 5. W przypadku odwołania od decyzji Zarządu w sprawie weryfikacji Komisja Rewizyjna wraz z Zarządem przeprowadza ponowną weryfikację. W przypadku równej ilości głosów głos Prezesa jest decydujący.
 6. Od decyzji Komisji Rewizyjnej i Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

Majątek i Fundusze Klubu

§ 20

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 21

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy.
 2. Składki członkowskie.
 3. Wpływy z działalności statutowej.
 4. Wpływy z działalności gospodarczej, dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą służyć wyłącznie realizacji celów statutowych. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:
  1. Organizacja szkoleń instruktorów kajakarstwa, raftingu, i kanioningu, oraz szczegółowych szkoleń w zakresie: ratownictwa na rzekach górskich, pływania kajakiem i raftem oraz technik asekuracji (pozycja 80.42.Z wg Polskiej Klasyfikacji Działalności).
  2. Działalność wydawniczą i produkcję filmów (pozycja 92.31.G, 92.11.Z, 92.12.Z wg Polskiej Klasyfikacji Działalności).
  3. Sprzedaż materiałów reklamowych (pozycja 52.63.Z wg Polskiej Klasyfikacji Działalności)
  4. Organizację spływów i innych imprez wodniackich (pozycje 92.62.Z i 92 .72.Z wg Polskiej Klasyfikacji Działalności).
  5. Organizację innych imprez kulturalnych, dydaktycznych, turystycznych i sportowych (pozycje 91.33.Z, 92.62.Z i 92.72.Z wg Polskiej Klasyfikacji Działalności).

§ 22

 1. Oświadczenie w z zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie Prezes i V-ce Prezes do spraw Organizacyjnych lub łącznie inne dwie osoby upoważnione przez Zarząd.
 2. Wszystkie postanowienia Zarządu Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia jego majątku wymagają zgody przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

Rozwiązanie stowarzyszenia

§ 23

 1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania większością 2/3 głosów członków zwykłych obecnych na posiedzeniu.
 2. Uchwała taka może zostać podjęta tylko wtedy, gdy jej projekt był rozesłany wraz z powiadomieniem o walnym Zebraniu.
 3. Walne Zebranie podejmuje uchwałę, co do przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 24

Klub należy do PTTK oraz jest zrzeszony w PZK-aj.

§ 25

Sposób przeprowadzenia Walnego Zebrania i wyborów reguluje odrębna ordynacja.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow