1. Do wypożyczania sprzętu klubowego upoważnione są osoby, będące członkami klubu z opłaconymi składkami.
 2. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata według obowiązującego cennika. Członkowie klubu mogą płacić tzw. „godzinkami” według ustalonego przelicznika w odpowiednim regulaminie.
 3. Członkowie zarządu są zwolnieni z opłat za wypożyczenie sprzętu.
 4. Na wyjazdach kursowych i szkoleniowych instruktorzy oraz pomocnicy są zwolnieni z opłat za wypożyczony sprzęt.
 5. Kursanci są zwolnieni z opłat za sprzęt przez okres trwania kursu. Po zakończeniu kursu kursanci otrzymują 50 godzinek.
 6. Każdy członek klubu może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 3 komplety sprzętu dla osób z poza klubu. Osoby zwolnione z opłat za sprzęt, za wypożyczenie sprzętu dla osób z poza klubu, są rozliczane według cennika. W szczególnych wypadkach sprzęt może być wypożyczany w większej ilości, na zasadach ustalonych przez Wiceprezesa ds. Technicznych.
 7. Kolejność przy wypożyczaniu sprzętu klubowego:
  1. Spływy szkoleniowe i kursowe – szkolenia organizowane przez klub lub rekomendowane przez Zarząd
  2. Spływy klubowe – wpisane do harmonogramu spływów klubowych lub rekomendowane przez Zarząd
  3. Spływy prywatne
 8. Kolejność przy wypożyczaniu sprzętu klubowego na spływ:
  1. Instruktorzy, pomocnicy instruktorów i kursanci
  2. Członkowie zarządu
  3. Kierownicy spływów
  4. Osoby funkcyjne
  5. Pozostali klubowicze
 9. W sytuacjach nieuregulowanych w pkt. 7 i 8 decyduje kolejność zgłoszeń lub Wiceprezes ds. Technicznych.
 10. Decyzje o wypożyczeniu sprzętu klubowego podejmuje Wiceprezes ds. Technicznych lub osoba upoważniona przez niego. Podstawą do wypożyczenia jest prawidłowe rozliczenie za wcześniej pobrany sprzęt oraz wypracowane godzinki.
 11. W szczególnych wypadkach Wiceprezes ds. Technicznych może odmówić wypożyczenia konkretnego sprzętu, jeżeli sprzęt jest uszkodzony lub jeśli uzna, że osoba wypożyczająca nie posiada wystarczających umiejętności, aby zwrócić go w takim samym stanie technicznym jak przed wypożyczeniem.
 12. Każde wypożyczenie sprzętu musi być zgłoszone przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem osobom wymienionym w pkt 10, wypożyczenie dotyczące weekendu, musi być zgłoszone do czwartku poprzedzającego weekend wypożyczenia, a następnie wpisane do zeszytu sprzętowego.
 13. W zeszycie podpisują się osoby wypożyczające sprzęt , jednocześnie biorąc za niego odpowiedzialność.
 14. Zeszyt sprzętowy przechowywany jest w magazynie.
 15. Opłata jest pobierana za czas od wypożyczenia sprzętu do jego zdania. Zdanie sprzętu następuje w chwili dostarczenia go do magazynu i wpisaniu go do zeszytu sprzętowego.
 16. Wypożyczający jest rozliczany ze stanu technicznego sprzętu po powrocie z wyjazdu.
 17. Podczas zdawania sprzętu osoba wypożyczająca jest zobowiązana do poinformowania Wiceprezesa ds. Technicznych o zaobserwowanych uszkodzeniach. Za brak zgłoszenia usterki pobierana jest opłata w wysokości 25 godzinek od wypożyczającego.
 18. W przypadku uszkodzenia sprzętu, osoba wypożyczająca jest zobowiązana do naprawienia wyrządzonej szkody we własnym zakresie lub wymiany uszkodzonych części/sprzętu na nowy w czasie i według wytycznych ustalonych przez Wiceprezesa ds. Technicznych.
 19. Osoby które nie wywiążą się z obowiązku naprawy sprzętu w wyznaczonym terminie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej oraz godzinkowej. Wysokość takiej kary określa Wiceprezes ds. Technicznych po wcześniejszej konsultacji z Zarządem. Kara finansowa musi odpowiadać wartości uszkodzonego sprzętu.
 20. Osoba która nie naprawi uszkodzonego przez siebie sprzętu, nie może wypożyczać żadnego sprzętu klubowego do momentu gdy sprzęt zostanie naprawiony lub sprawy finansowe za uszkodzony sprzęt nie zostaną uregulowane.
 21. Wiceprezes ds. Technicznych może pociągnąć do odpowiedzialności za niezgłoszone wcześniej uszkodzenia osobę która ostatnia zdawała sprzęt i nie poinformowała o uszkodzeniach.
 22. Za sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przed wypożyczeniem odpowiadają osoby wypożyczające sprzęt. Wypożyczający jest zobowiązany do zgłoszenia każdej usterki.
 23. W przypadku zgubienia lub trwałego uszkodzenia sprzętu wypożyczający jest zobowiązany do wniesienia opłaty, w szczególnych wypadkach częściowo pokrywanej godzinkami, ustalonej przez Zarząd. Opłata musi odpowiadać wartości zgubionego sprzętu.
 24. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia sprzętu na wyjazdach szkoleniowych osoby odpowiedzialne mogą zostać zwolnione z odpowiedzialności przez Zarząd. Każdorazowo tak sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
 25. Uczestnik Wyjazdu Klubowego lub Szkoleniowego, wypożyczający sprzęt klubowy jest zobowiązany do zgłoszenia uszkodzeń kierownikowi wyjazdu.
 26. Kierownik po powrocie z Wyjazdu Klubowego lub Szkoleniowego zobowiązany jest do zdania relacji dotyczącej stanu sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem awarii i wykonanych napraw.
 27. Przygotowaniem przydzielonego sprzętu na spływ kursowy zajmują się kursanci pod nadzorem osób doświadczonych i wymienionych w punkcie 10.
 28. Rezerwacje sprzętu na wyjazdach klubowych lub kursowych, ustala Wiceprezes ds. Technicznych albo osoba upoważniona w jego zastępstwie.
 29. Wiceprezes ds. Technicznych (albo osoba upoważniona w jego zastępstwie) jest zobowiązany do poinformowania osoby wypożyczającej (przed wypożyczeniem sprzętu) o ostatecznym terminie oddania sprzętu klubowego.
 30. Za wypożyczenie sprzętu z magazynu bez wiedzy osób wymienionych w pkt. 10 naliczana jest kara wysokości 25 godzinek lub odpowiadającej temu opłacie pieniężnej. O karze decyduje Wiceprezes ds. Technicznych.
 31. Za brak wymaganego wpisu w zeszycie sprzętowym lub wpis niespełniający warunku z punktu 12, osoba wypożyczająca podlega karze, w wysokości 25 godzinek (lub odpowiadającej temu opłacie pieniężnej) oraz podwojonej opłaty za wypożyczony sprzęt.
 32. Za brak wpisania daty powrotu lub brak podpisu w zeszycie ewidencji osoby wydającej lub odbierającej sprzęt klubowy osoba wypożyczająca podlega karze, w wysokości 15 godzinek. Jeśli nie zwracamy całego sprzętu tego samego dnia, należy zostawić komentarz przy podpisie.
 33. W przypadku nie oddania na czas wypożyczonego sprzętu klubowego, wcześniej zarezerwowanego, od wypożyczającego pobierana jest podwojona opłata za każdy dzień spóźnienia.
 34. Kary sumują się jeśli zachodzą jednocześnie i są pobierane z konta osoby, która wpisana jest w zeszycie sprzętowym jako wypożyczający.
 35. Przekładanie komór wypornościowych z kajaków jest zabronione.Za wyciąganie lub przekładanie komór z kajaka, bez wcześniejszego pozwolenia wiceprezesa ds. technicznych lub sprzętowca, wyznaczono karę, w wysokości 25 godzinek.
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow