1. Prawo do przechowywania sprzętu prywatnego ma każdy Członek Klubu z opłaconymi składkami.
 2. Za pozostawiony sprzęt w magazynie Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Każdy pozostawiony sprzęt w magazynie należy wpisać do Zeszytu Sprzętu Prywatnego w dniu pozostawienia go w magazynie.
 4. Zeszyt Sprzętu Prywatnego znajduje się w magazynie.
 5. Sprzęt należy przechowywać tylko i wyłącznie w wyznaczonej do tego strefie.
 6. Przechowywanie rzeczy prywatnych w magazynie bez uprzedniej zgody Wiceprezesa ds. Technicznych jest zabronione.
 7. Jeżeli w magazynie znajdą się rzeczy prywatne nie zgłoszone wcześniej Wiceprezesowi ds. Technicznych, zostaną przekazane na rzecz magazynu lub usunięte, po wcześniejszym ogłoszeniu na liście dyskusyjnej.
 8. Przechowywanie prywatnego sprzętu podlega opłacie w postaci godzinek lub pieniężnej.
 9. W magazynie klubowym można przechowywać tylko prywatne kajaki i wiosła. Zabronione jest trzymać na magazynie inny kajakowy sprzęt prywatny (rzutki, kurtki itd), chyba że będą one przechowywane w środku kajaka.
 10. Opłata za miesiąc przechowywania kajaku na magazynie wynosi 10 godzinek, za wiosło – 2 godzinki za miesiąc.
 11. Sprzęt może stać na magazynie bez opłaty nie dłużej niż 3 dni, jeżeli kajak stoi więcej niż 3 dni – godzinki pobierane są cały miesiąc
 12. Kadra kursowa może przechowywać sprzęt prywatny na magazynie klubowym cały miesiąc bez opłaty, pod warunkiem że wykorzystywali swój sprzęt przynajmniej na jednym spływie kursowym w miesiącu za który nie pobierana jest opłata.
 13. W przypadku braku wpisu w Zeszycie sprzętu prywatnego o odebraniu sprzętu z magazynu na okres dłuższy niż miesiąc opłata jest dalej pobierana.
 14. Opłata, o której mówi pkt. 10 obowiązuje w przypadku spełnia, w danym roku, jednego z 3 warunków:
  1. przepracowania na rzecz magazynu 10 godzinek w danym roku,
  2. wypożyczenia sprzętu na wyjazd kursowy lub szkoleniowy organizowany przez klub, c)szkolenia na kursie lub spływach szkoleniowych organizowanych przez klub.
 15. W przypadku nie wypełnia warunków z pkt. 14 opłata z pkt. 01 wzrasta dwukrotnie.
 16. Osoby udostępniające prywatny sprzęt na Wyjazdy Kursowe i Szkoleniowe są nagradzane godzinkami zgodnie z opłatą według cennika. Taka sytuacja musi zostać wcześniej zgłoszona i sprawdzona przez Wiceprezesa ds. Technicznych.
 17. Za zgubienie lub uszkodzenie prywatnego sprzętu wypożyczonego klubowi, osoba wypożyczająca odpowiada finansowo.
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow