1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Klubu AKTK „Bystrze” i mocą Statutu każdy członek zobowiązany jest do pracy na rzecz Klubu.
 2. Podstawową jednostką pracy dla Klubu jest „godzinka”.
 3. Godzinki są przyznawane klubowiczom z opłaconymi składkami za prace na rzecz klubu.
 4. Godzinki przyznawane są przez członków zarządu, funkcyjnych lub osoby odpowiedzialne za organizacje wydarzeń klubowych i aktywności na rzecz klubu uznanych przez zarząd.
 5. Ilość przyznanych godzinek jest zależna od wkładu i zaangażowania, które oceniają osoby przyznające godzinki.
 6. W gestii klubowiczów leży zgłaszanie odpowiednim osobom wypracowanych godzinek.
 7. Godzinki za każdą aktywność w klubie zatwierdza Zarząd.
 8. Nadwyżki godzinek ulegają przeniesieniu na następny rok (rok rozliczeniowy trwa od jednego Walnego Zebrania Członków do następnego).
 9. Ustala się przelicznik: jedna godzinka ma wartość pięciu złotych.
 10. Godzinki są pobierane za udzielone dofinansowanie w wysokości ustalonej przez Zarząd – w zależności od wysokości dofinansowania.
 11. Na koniec każdej kadencji członkowie Zarządu mają prawo przyznać sobie (większością podjętych głosów), za wykonane prace, odpowiednią ilość godzinek, nie większą jednak niż 300 na członka Zarządu.
 12. Osobom funkcyjnym przyznaje się za podjęcie funkcji 40 godzinek, a miesięczne wynagrodzenie za pełnioną funkcję zależy od ilości obowiązków oraz za rzetelne ich wykonywanie.
 13. Rejestr godzinek jest prowadzony w Elektronicznym Rejestrze Godzinek. Godzinki przyznaje Zarząd, na podstawie wniosków, które wpłynęły w danym miesiącu.
 14. O godzinki należy wnioskować w tym samym miesiącu, w którym była wykonywana dana praca (najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca). Po tym okresie godzinki przepadają.
 15. Organizatorzy imprez lub wyjazdów otrzymują godzinki po poprawnym rozliczeniu finansowym imprezy.
 16. W przypadku wyjazdów szkoleniowych oraz spływów kursowych wypracowane godzinki zgłasza zbiorczo kierownik lub szkoleniowiec.
 17. Co miesiąc następuje rozliczanie klubowiczów z przepracowanych godzinek i wypożyczonego sprzętu. Wszystkie brakujące godzinki muszą zostać odpracowane bądź wykupione w ciągu następnego miesiąca lub w terminie uzgodnionym ze Sprzętowcem.

 

CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU


SPRZĘT
CENA [ZŁ]ILOŚĆ GODZINEK (H)
Ponton +25050
Kajak +5010
Kajak204
Wiosło/ Pagaj102
Fartuch102
Kamizelka51
Pianka51
Rzutka51
Kask51
Kurtka51
Ponton + to ponton z kompletem sprzętu (kaski, pagaje, kamizelka)
Kajak + to kajak z kompletem sprzętu (kask, wiosło, kamizelka, pianka, rzutka, kurtka, fartuch)

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow