1. Wyjazdy na które przydzielane są dofinansowania, powinny mieć charakter szkoleniowy, służący podnoszeniu umiejętności pływania kajakiem.
 2. Dofinansowaniu podlegają wyjazdy szkoleniowe, krajowe i zagraniczne.
 3. Dofinansowanie na wyjazdy szkoleniowe może ubiegać się każdy klubowicz z opłaconymi składkami.
 4. Dofinansowanie zostaje przyznane poszczególnym osobom lub dofinansowany zostaje konkretny wyjazd szkoleniowy.
 5. Dofinansowania indywidualne i grupowe nie łączą się.
 6. Dofinansowania są rozpatrywane na podstawie pisemnych wniosków złożonych Zarządowi przez uczestników wyjazdu lub kierownika wyjazdu.
 7. Wniosek o dofinansowanie trzeba przedłożyć Zarządowi do rozpatrzenia, co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia wyjazdu.
 8. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:
  1. Dane osobowe osób ubiegających się o dofinansowanie.
  2. Skład osób uczestniczących w wyjeździe (przy dofinansowaniu wyjazdu).
  3. Planowany cel i termin wyjazdu.
  4. Przewidywany koszt wyjazdu.
  5. Krótkie uzasadnienie wniosku o dofinansowanie.
 9. Każdorazowo wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Zarząd.
 10. Podejmując decyzję o dofinansowaniu, Zarząd między innymi będzie się kierował następującymi kryteriami:
  1. Praca na rzecz Klubu.
  2. Wyrobione godzinki w danym roku.
  3. Czynny udział w życiu klubowym.
 11. Dla uproszczenia obiegu dokumentów, zgoda Zarządu na przyznanie dofinansowania, może mieć formę korespondencji elektronicznej.
 12. Kierownik wyjazdu szkoleniowego ma obowiązek przedłożyć Zarządowi, rozliczenie do miesiąca czasu po zakończeniu wyjazdu.
 13. Rozliczenie powinno zostać złożone na piśmie, zgodnie ze wzorem Rozliczenia dostępnego na stronie internetowej AKTK „Bystrze”.
 14. Ustala się limit jednorazowego dofinansowania wyjazdu szkoleniowego w wysokości 1000 zł .
 15. Ustala się limit jednorazowego dofinansowania indywidualnego w wysokości 150 zł.
 16. Limity dofinansowań w kolejnych latach zostaną ustalone na zebraniach Zarządu AKTK „Bystrze”.
 17. Kwota dofinansowania wyjazdu szkoleniowego, może zostać przeznaczona w całości na poczet kadry szkolącej, co należy zaznaczyć we wniosku o dofinansowanie.
 18. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dostępnych w danym okresie funduszy oraz ilości osób zakwalifikowanych do wyjazdu. Ostateczną wysokość dofinansowania wyjazdu ustala i zatwierdza Zarząd.
 19. Dofinansowanie całościowo lub częściowo będzie pobierane z godzinek osób otrzymujących dofinansowanie.
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow